Mindfulnessista ja tanssiterapiasta

Mindfulnessissa eli lempeässä, tietoisessa läsnäolossa ihminen harjoittaa huomionsuuntaamista käsillä olevaan hetkeen. Hän ohjaa tarkkaavaisuuttaan havainnoiden itsen sisäisiä tai ulkoisia kokemuksia.

Tietoiseen läsnäoloon kuuluu lempeän ja myötätuntoisen asenteen viljeleminen itseä ja toisia kohtaan, ilman eri ihmisyyden ilmiöiden hyväksi, pahaksi - oikeaksi tai vääräksi luokittelemista. Siinä harjoitellaan kykyä kannatella tasavertaisesti kaikenlaisia sisäisiä kokemuksia, takertumatta miellyttäviin kokemuksiin, välttelemättä epämiellyttäviä kokemuksia tai ohittamatta neutraalintuntuisia kokemuksia toisarvoisina. Ihmisen kärsimyksen juuri on näissä toimintamalleissa ja niiden tietoinen tunnistaminen auttaa meitä tulemaan oman onnemme sepiksi.

Tietoisuustaitojen kehittyessä ihminen alkaa yleensä kokea itsensä ja elämän täydemmin ja rikkaampana. Samalla oppii sietämään paremmin vaikealta tuntuvia kokemuksia ja tunteita ja siten niiden valta omaan vointiin vähenee ja hän kykenee "seisomaan tyynenä myrskyn silmässä"  ja tekemään myös taitavampia ratkaisuja tai muutoksia silloin kun tarve on.  Mindfulnessilla on hyvinvointia, luovuutta ja toimintakykyä lisäävä vaikutus.


  Tanssi- ja liiketerapia kuuluu luoviin taideterapioihin. Siinä terapeuttinen työskentely yhdistyy kehollisuuteen, tietoisuustaitoihin ja luoviin menetelmiin.

  Tanssiterapiassa hyödynnetään lukuisia eri menetelmiä, esimerkiksi liikeimprovisaatiota, mindfulnessia, tanssin eri tekniikoita ja lajeja, leikkiä, symbolista työskentelyä, autenttista liikettä ja kehonkuvatyöskentelyä eri muodoissa. Tanssiterapia on asiakaslähtöistä eli etenkin yksilöterapia usein muotoutuu kävijän näköiseksi. Terapeutti ja asiakas työskentelevät vuorovaikutuksessa yksilöllisesti asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

  Tanssiterapeuttinen työskentely mahdollistaa sensorimotorisen, emotionaalisen ja kognitiivisen kokemisen tasojen integraation. Tanssiterapian keinoin voidaan tutkitusti lisätä hyvinvointia ja kehittää itsetuntemusta. Sen menetelmät auttavat kehittämään muun muassa tunteiden ja tarpeiden tunnistamista, itsesäätelyä ja vuorovaikutustaitoja. Se sopii esimerkiksi traumojen, masennuksen, syömishäiriöiden, erilaisten sairauksien ja elämän kriisitilanteiden kanssa työskentelyyn, vakauttamiseen, eheytymiseen ja voimautumiseen.

 Tanssiterapiaa voidaan soveltaa kaikille ikäryhmille ja monipuolisesti erilaisille asiakkaille. Terapiaan osallistuminen ei vaadi minkäänlaista osaamista, tanssitaitoa tai hyvää fyysistä kuntoa - myös liikuntarajoitteiset ovat tervetulleita.

Lisätietoa tanssi- ja liiketerapiasta löytyy yhdistyksen sivuilta www.tanssiterapia.net